Izziņas par dzimšanas datiem

Izziņas par dzimšanas laiku iesniegšanas/saņemšanas kārtība

Ja Jūs vai Jūsu bērni ir dzimuši Rīgas Dzemdību namā, Jums ir iespēja noskaidrot savu vai savu bērnu precīzu dzimšanas laiku.

Ziņas par citu personu dzimšanas laiku ir konfidenciāla informācija un tā netiek sniegta.

Maksa par izziņas sagatavošanu ir EUR 15.00*, saskaņā ar Rīgas Dzemdību nama Maksas pakalpojumu cenrādi97.60 KB. Lai saņemtu izziņu, ir jāiesniedz iesniegums40.00 KB un jāveic priekšapmaksa ar pārskaitījumu uz Rīgas Dzemdību nama norēķinu kontu54.02 KB, norādot šādus rekvizītus un maksājuma mērķi: „Par dzimšanas laiku” vai samaksa veicama Rīgas Dzemdību nama kasē, iesniedzot iesniegumu klātienē.

*   Pirms pieprasiet informāciju no arhīva:

-    pārliecinieties, vai esat dzimuši Rīgas Dzemdību namā;

-    precizējiet, vai Jūsu mātei, iestājoties Dzemdību namā, nav bijis cits uzvārds.

Ja citādi nav noskaidrojama ārstniecības iestāde, kurā esat dzimuši, informācija pēc personas pieprasījuma ir pieejama jebkuras pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta Arhīva nodaļā, Aleksandra Čaka ielā 38a, Rīgā, LV-1011, tālr. 67830677, 67830689.

Ja izrādīsies, ka neesat dzimuši Rīgas Dzemdību namā, veiktā samaksa par datu meklēšanu arhīvā netiks atmaksāta.

 

Iesnieguma iesniegšana      Izziņas saņemšana 

                                 Elektroniski

Aizpildītu iesnieguma veidlapu40.00 KB

nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi arhivs@rdn.lv ,

pievienojot bankas izdruku*, kas apliecina

maksājumu un personas identifikāciju   

 

*maksājums jāveic no personīgā bankas konta,

lai identificētu iesnieguma autoru 

Elektroniski:
Izziņu saņemsiet uz e-pasta adresi, kuru norādīsiet iesniegumā
  vai  

                                      Personīgi

 

Aizpildīt iesnieguma veidlapu40.00 KB personīgi, ierodoties

Rīgas Dzemdību namā (Birojā, 1.stāvā,

darbdienās 8.30 – 11.00 un 14.00 - 16.00),

uzrādot personu apliecinošu dokumentu un  maksājumu

apliecinošu dokumentu (bankas izdruku vai kases čeku)

Elektroniski, pa pastu vai personīgi:

 

 

Izziņu iespējams saņemt:
- personīgi (Birojā, 1.stāvā, darbdienās 8.30 – 11.00 un 14.00 - 16.00

- elektroniski uz norādīto e-pasta adresi;
- pa pastu uz norādīto adresi 

 

 

Šī izziņas pieprasīšanas un saņemšanas kārtība attiecas tikai uz izziņām par dzimšanas laiku. Augstākminētais iesniegums nav paredzēts citas informācijas saņemšanai Dzemdību nama arhīvā.

Izziņa tiek sagatavota 15 (piecpadsmit) dienu laikā.

Neizņemtās izziņas tiek uzglabātas ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus.

Tālrunis uzziņām: 20288036

 

Uzmanību!

  • Informācijas meklēšanai arhīvā nozīmīgs kritērijs ir: datums, kad dzemdētāja iestājusies Rīgas Dzemdību namā. Šis datums ir nozīmīgs tādēļ, ka ieraksti reģistrācijas žurnālos, kuros atrodama informācija, ir sistematizēti pēc datuma, kad paciente iestājusies stacionārā. Senāko gadu ieraksti ir veikti rokrakstā, nereti ir grūti salasāmi vai pilnībā nesalasāmi, vai veikti nepilnīgi (var nebūt ieraksts par precīzu dzimšanas laiku).
  • Tikai kopš 1972. gada reģistrācijas žurnālu glabāšanas termiņš ir 75 gadi. Līdz tam glabāšanas termiņš bija 25 gadi, tādēļ daļa reģistrācijas žurnālu nav saglabājušies.

Uzmanību!

Rīgas Dzemdību namā nav informācijas par citās ārstniecības iestādēs dzimušajām personām.

Agrāk dzemdības Rīgā pieņēma šādās ārstniecības iestādēs**:

  • Rīgas 1.slimnīca, Bruņinieku iela 5, Rīga, arhīva tālrunis 67366385;
  • Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, Pilsoņu iela 13, Rīga, arhīva tālrunis 67069626;
  • Rīgas Austrumu Klīniskā universitātes slimnīca, Lielvārdes iela 68, Biķernieki, Rīga, biroja tālrunis 67038201;
  • Rīgas 6.slimnīca, Dzirciema iela 24, Rīga. Slimnīca likvidēta. Pēc Latvijas Valsts arhīva informācijas viņu arhīvā nodota medicīniskā dokumentācija par laiku no 1978. gada līdz 1997. gadam;
  • Rīgas 3.slimnīca, Maskavas iela 122/128, Rīga. Slimnīca likvidēta. Telpās atrodas Rīgas slimnīca „Bikur Holim”. Pēc Latvijas Valsts arhīva informācijas ne Rīgas slimnīca „Bikur Holim”, ne Latvijas Valsts arhīvā nav atrodama likvidētās slimnīcas medicīniskā dokumentācija.

Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta Arhīva nodaļā, Aleksandra Čaka ielā 38a, Rīgā, LV-1011, tālr. 67830677, 67830689, arī ir iespējams noskaidrot dzimšanas laiku tām personām, kuras dzimušas kopš 1994.gada, neatkarīgi no tā, kurā iestādē persona dzimusi.

** šīm ziņām ir informatīvs raksturs. Lai precizētu informāciju, lūdzam sazināties ar attiecīgo institūciju